Logo PANS

DOKUMENTY – WYJAZDY NA STUDIA

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYJAZDU NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

STUDENT PRZED WYJAZDEM ZOBOWIĄZANY JEST DO SKOMPLETOWANIA STOSOWNEJ DOKUMENTACJI. WSZYSTKIE NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY (ORYGINAŁ LUB KOPIA) MUSZĄ ZOSTAC PRZEKAZANE PRZEZ STUDENTA DO BIURA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I PROGRAMU ERASMUS+ (3.44, Kolegium Techniczne) LUB PRZESŁANE SKANEM (erasmus@pansp.pl)

Zasady wyjazdów na studia w programie Erasmus

WERSJA TABELI DO POBRANIA >>>> KLIK

Koordynator zaleca pobrać powyższy plik i zaznaczać dokumenty które już udało się skompletować.

PRZED WYJAZDEM

1.List akceptacyjny/Invitation LetterStudent SAM we własnym zakresie kontaktuje się z uczelnią jeszcze przed lub w trakcie rekrutacji z zapytaniem jakie kroki powinien poczynić aby zostać zakwalifikowanym na studia w wybranym semestrze i aby otrzymać list akceptacyjny. Student powinien zgłosić się do uczelnianego Koordynatora na PANS w razie jakichkolwiek pytań lub problemów.
2.Kopie formularzy aplikacyjnych składanych do uczelni zagranicznej/Application formStudent aplikując na uczelnię zagraniczna może zostać poproszony o wypełnienie formularza aplikacyjnego. Kopię takiego formularza należy przynieść/przesłać do biura Erasmusa w PANS.
3.Learning Agreement (Before Mobility)Student SAM we własnym zakresie musi zgłosić się do Zakładowego Koordynatora w celu ustalenia przedmiotów realizowanych na uczelni zagranicznej. LA musi zostać zaakceptowane przez Zakładowego Koordynatora.POBIERZ
4.Karta EKUZ lub polisa z ubezpieczeniem zdrowotnymStudent SAM we własnym zakresie musi wykupić ubezpieczenie zdrowotne. Obywatele krajów spoza UE musza posiadać ubezpieczenie (najlepiej wykupione w Polsce). Ubezpieczenie musi być ważne na terenie kraju tranzytu i docelowym oraz musi być ważne przez cały okres pobytu na studiach.
5.Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych WypadkówStudent SAM we własnym zakresie musi wykupić ubezpieczenie NNW. Obywatele krajów spoza UE musza posiadać ubezpieczenie (najlepiej wykupione w Polsce). Ubezpieczenie musi być ważne na terenie kraju tranzytu i kraju docelowego oraz musi być ważne przez cały okres pobytu na studiach.
6.Wiza + oświadczenie o posiadaniu ważnej wizyJeżeli kraj docelowy wymaga posiadania wizy, bądź innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt na terenie kraju docelowego, student we własnym zakresie musi zgłosić się do konsulatu danego państwa i dowiedzieć się na jakich zasadach może legalnie przebywać na terenie kraju do którego wyjeżdża. Koordynator Erasmusa na PANS może wydać zaświadczenie o udziale studenta w programie Erasmus jeżeli jest to konieczne.POBIERZ
7.Zaświadczenie z Instytutu PANSZaświadczenie które potwierdza, iż student zaliczył wszystkie przedmioty w semestrze poprzedzającym semestr w którym wyjeżdża.
8.Formularz danych bankowychStudent zobowiązany jest wypełnić formularz w którym podaje dane SWOJEGO konta bankowego na które zostaną przelane pieniądze – stypendium.POBIERZ
9.Ocena z testu językowego OLSStudent dostanie na podany przez siebie adres e-mail link do testu określającego jego kompetencje językowe
W PRZYPADKU STUDENTÓW WYJEŻDŻJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU POWER
10.OświadczenieOświadczenie uczestnika projektu o udziale w programie POWERPOBIERZ
11.Zaświadczenie z sekretariatu Instytutu PANSZaświadczenie informujące o przyznaniu studentowi stypendium socjalnego z podaniem numeru decyzji stypendialnej wraz z datą przyznania tego stypendium
PO SKOMPLETOWANIU WSZYSTKICH POWYŻSZYCH DOKUMETÓW
13.Umowa finansowaPo skompletowaniu wszystkich wyżej wymienionych dokumentów może zostać podpisana umowa finansowa pomiędzy studentem, a PANS. Datę podpisania umowy ustała Koordynator w porozumieniu ze studentem.
W TRAKCIE WYJAZDU
1.Learning Agreement
(During Mobility)
Podczas pobytu możliwa jest zmiana przedmiotów. W porozumieniu z Zakładowym Koordynatorem, powinna zostac wypełniona część Learning Agreement During Mobility i przesłana skanem do Koordynatora Erasmusa na PANS. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Zakładowego Koordynatora. Dokonanie zmian możliwe jest do jednego miesiąca (30 dni) od daty rozpoczęcia mobilności.POBIERZ
PRZEDŁUŻENIE POBYTU
2.Podanie do Dyrektora Instytutu o przedłużenie pobytu na uczelni zagranicznejStudent powinien nie później niż miesiąc przed zakończeniem trwającego semestru złożyć podanie o przedłużenie pobytu na uczelni zagranicznej.POBIERZ
3.Learning Agreement (Before Mobility)Ponownie: Student SAM we własnym zakresie musi zgłosić się do Zakładowego Koordynatora w celu ustalenia przedmiotów realizowanych na uczelni zagranicznej. LA musi zostać zaakceptowane przez Zakładowego Koordynatora.POBIERZ
4.Aneks do umowy finansowejW wypadku gdy student chce przedłużyć swój pobyt o jeszcze 1 semestr musi zgłosić ten fakt Koordynatorowi Erasmusa na PANS. Informacje o planowanym przedłużeniu należy zgłosić miesiąc przed zakończeniem semestru bądź wcześniej. Warunkiem przedłużenia pobytu jest zaliczenie wszystkich przedmiotów o których mowa w LA, czyli tych realizowanych na uczelni zagranicznej w semestrze w którym student aktualnie studiuje na uczelni zagranicznej. Student musi osobiście podpisać aneks do umowy finansowej.
5.Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych WypadkówPonownie: Student SAM we własnym zakresie musi wykupić ubezpieczenie NNW. Obywatele krajów spoza UE musza posiadać ubezpieczenie (najlepiej wykupione w Polsce). Ubezpieczenie musi być ważne na terenie kraju tranzytu i kraju docelowego oraz musi być ważne przez cały okres pobyty na studiach.
6.Karta EKUZ lub polisa z ubezpieczeniem zdrowotnymPonownie: Student SAM we własnym zakresie musi wykupić ubezpieczenie zdrowotne. Obywatele krajów spoza UE musza posiadać ubezpieczenie (najlepiej wykupione w Polsce). Ubezpieczenie musi być ważne na terenie kraju tranzytu i docelowym oraz musi być ważne przez cały okres pobyty na studiach.
7.Wiza + oświadczenie o posiadaniu ważnej wizyPonownie: Jeżeli kraj docelowy wymaga posiadania wizy, bądź innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt na terenie kraju docelowego, student we własnym zakresie musi zgłosić się do konsulatu danego państwa i dowiedzieć się na jakich zasadach może legalnie przebywać na terenie kraju do którego wyjeżdża. Koordynator Erasmusa na PANS może wydać zaświadczenie o udziale studenta w programie Erasmus jeżeli jest to konieczne.POBIERZ
DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYC PO POWROCIE
1.Confirmation of Mobility Period /

Certificate of Attendance

Dokument wydany przez Koordynatora z uczelni zagranicznej, który potwierdza datę przyjazdu i datę wyjazdu studenta. Na podstawie tego dokumentu rozliczane będzie stypendium.
2.Transcript of recordsSpis wszystkich przedmiotów realizowanych na uczelni zagranicznej. Dokument powinien zawierać: wykaz przedmiotów, oceny, liczbę punktów ECTS, formę w jakiej odbywały się poszczególne przedmioty oraz liczbę godzin. Przedmioty w Transcript of records muszą odpowiadać tym zapisanym w LA.
3.Learning Agreement(After Mobility)Oprócz transcript of records student obowiązkowo powinien dostarczyć LA (After Mobility) w którym wymienione są wszystkie przedmioty realizowane przez studenta w danym semestrze na uczelni zagranicznej.POBIERZ
4.Ocena z testu językowego OLSStudent dostanie na podany przez siebie adres e-mail link do testu określającego jego kompetencje językowe po powrocie z uczelni zagranicznej.
5.Raport uczestnika w systemie MobilityToolStudent obowiązkowo musi wypełnić raport online w systemie MobilityTool. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link. Raport powinien być wypełniony do jednego miesiąca od daty powrotu ze stypendium.

UWAGA!!: NIEWYPEŁNIENIE RAPORTU UCZESTNIKA ORAZ NIEUZUPEŁNIENIE TESTU JĘZYKOWEGO OLS PO POWROCIE SKUTKUJE NIEWYPŁACENIEM RESZTY STYPENDIUM (20% CAŁOŚCI STYPENDIUM) O KTÓRYM MOWA W UMOWIE FINANSOWEJ.