Logo PANS
29 maja 2024

REKRUTACJA dla studentów na studia w ramach programu Erasmus+ na semestr zimowy 2024/2025


W dniu 3 czerwca 2024r. ruszyła rekrutacja dla studentów na studia zagraniczne, w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025, w celu realizacji studiów na zagranicznej uczelni partnerskiej. Wypełnione wnioski rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie:

 

3  – 14 czerwca 2024 r. do godz. 14:00

 

 

Wnioski można złożyć osobiście w Biurze ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+ (pokój. 3.44, Kolegium Techniczne), lub drogą mailową na adres e-mail:

erasmus@pansp.pl

 

UWAGA! 

Przed wypełnieniem wniosku rekrutacyjnego proszę zapoznać się z informacjami podanymi w zakładce dla studentów >>>>> klik

 

Wniosek studenta_wyjazd na studia >>>> do pobrania

 

Wymagane załączniki do wniosku:

  • Zaświadczenie z Biura Obsługi Studenta o ocenie z lektoratu języka angielskiego z semestru poprzedzającego rekrutację,
  • Zaświadczenie z Biura Obsługi Studenta o średniej ocen  z semestru poprzedzającego rekrutację,
  • Kserokopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (FCE, CAE)  – jeśli dotyczy 
  • Zaświadczenie z Biura Obsługi Studenta o pobieraniu stypendium socjalnego – jeśli dotyczy

 

Zarządzenie nr PANS-BRE-021/67/23 Rektora PANS w Przemyślu z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Zasad funkcjonowania programu Erasmus+ >>> do pobrania

 

Zasady funkcjonowania programu Erasmus+ wyjazdy na studia >>> do pobrania

 

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci, którzy w semestrze zimowym 2024/2025 będą studentami co najmniej II roku studiów.

 


 

Źródła finansowania stypendiów dla studentów:

 

Wyjazdy na studia w zagranicznej uczelni partnerskiej  w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025, dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu finansowane są z następujących umów, zawartych  z Agencją Narodową programu Erasmus+ (FRSE):

– 2023-1-PL01-KA131-HED-000123093

 

Stypendia w ramach umowy 2023-1-PL01-KA131-HED-000123093  – wyjazdy studentów na studia (SMS) wypłacane w EURO:

 

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w €
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, 670
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy670
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry600

Studenci, którzy będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” tj. znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub z orzeczeniem o niepełnosprawności będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu.

 

Więcej informacji można uzyskać w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus+,
(budynek Kolegium Technicznego, II piętro, p. 3.44)

tel. 16 73 55 113,

e-mail: erasmus@pansp.pl