Logo PANS
19 kwietnia 2024

REKRUTACJA dla studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+ semestr letni 2023/2024


W dniu 6 maja 2024 r. rusza rekrutacja dla studentów oraz absolwentów na wyjazdy na praktyki, w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024. Wypełnione wnioski rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie:

6 – 17 maja 2024 r. do godz. 14:00

Wnioski można złożyć osobiście w Biurze ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+ (pokój. 3.44, Kolegium Techniczne), lub drogą mailową na adres e-mail:

erasmus@pansp.pl

 

Zachęcamy do korzystania ze strony stworzonej przez Komisję Europejską specjalnie dla studentów, którzy mają w planach realizację praktyk w ramach programu Erasmus+. Strona ERASMUS INTERN pozwala na szybkie i przejrzyste przeglądanie ofert praktyk w całej Europie. 

https://erasmusintern.org/ 

 

UWAGA! 

Przed wypełnieniem wniosku rekrutacyjnego proszę zapoznać się z informacjami podanymi w zakładce dla studentów >>>>> klik

 

Wniosek studenta wyjazd na praktyki >>>> do pobrania

 

Wymagane załączniki do wniosku:

  • Zaświadczenie z Biura Obsługi Studenta o ocenie z lektoratu języka angielskiego z semestru poprzedzającego rekrutację,
  • Zaświadczenie z Biura Obsługi Studenta o średniej ocen  z semestru poprzedzającego rekrutację,
  • Kserokopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (FCE, CAE)  – jeśli dotyczy 
  • Zaświadczenie z Biura Obsługi Studenta o pobieraniu stypendium socjalnego – jeśli dotyczy

 

Zasady funkcjonowania programu Erasmus+ wyjazdy na praktyki >>> do pobrania

 

 

Zarządzenie nr PANS-BRE-021/37/24 Rektora PANS w Przemyślu z dnia 19 kwietnia 2024 r. Rekrutacja studentów na wyjazd na praktyki w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024 >>> do pobrania

 


 

Źródła finansowania stypendiów dla studentów:

 

Student/absolwent w ramach umowy 2023-1-PL01-KA131-HED-000123093 – wyjazdy studentów/absolwentów na praktyki (SMP) wypłacane w EURO

Kraje należące do grupy

Miesięczna stawka dofinansowania w €

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

820 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

820 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

750 €

Studenci, którzy będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus+,
(budynek Kolegium Technicznego, II piętro, p. 3.44)

tel. 16 73 55 113,

e-mail: erasmus@pansp.pl